INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Niniejsza informacja jest dostarczana Zamawiającemu w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży i montażu zawartej przez Zamawiającego z Woltair.pl Sp. z o.o. (dalej jako: „Umowa“)

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW

    1.1. Administratorem danych osobowych jest Woltair.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 35/37, 02-285 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000893934 (zwana dalej "Administratorem").
    1.2. Dane kontaktowe Administratora: info@woltair.pl, telefon: [ 22 417 34 46].
    1.3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

        2.1.1.  wykonania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Administratorem lub realizacji przez Administratora, na życzenie Zamawiającego, działań przed zawarciem takiej Umowy (tj. w oparciu o art. 6 ust. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy nr 95/46/WE; dalej jako: „Rozporządzenie”);

        2.1.2.  wypełniania obowiązków prawnych, którym podlega Administrator w szczególności zaś wynikających z przepisów podatkowych czy przepisów kodeksu cywilnego (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 punkt. c) Rozporządzenia);

        2.1.3.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności w celach statystycznych czy analitycznych, a także dochodzenia roszczeń) (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 punkt. f) Rozporządzenia).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Administratorem lub podjęcie przez Administratora, na życzenie Zamawiającego, działań przed zawarciem takiej Umowy oraz wypełnienie związanych z tym obowiązków publicznoprawnych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

    4.1. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez czas trwania skutków praw i obowiązków wynikających z Umowy, oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych na podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

    5.1.  Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą osoby świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne i organizacyjne zgodnie z poleceniami Administratora (podmioty przetwarzające dane osobowe; w szczególności podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, księgowe, prawne i podatkowe).

    5.2.  W przypadku, jeżeli urządzenie będące przedmiotem Umowy ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową aranżowaną na rzecz Zamawiającego jako ubezpieczonego przez Administratora jako ubezpieczającego, wówczas odbiorcami danych Zamawiającego będą również pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym agent ubezpieczeniowy oraz broker ubezpieczeniowy) pośredniczący w udzieleniu takiej ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczyciel udzielający takiej ochrony ubezpieczeniowej.

    5.3.  Dane osobowe Zamawiającego będą też przekazywane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne dla realizacji Umowy (np. firmom kurierskim).

    5.4.  Odbiorcami danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy podatkowe lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy Administrator jest do tego zobowiązany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

    6.1.  Na warunkach określonych w Rozporządzeniu, Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

    6.2.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych zostało naruszone lub narusza przepisy, ma m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. POZOSTAŁE KWESTIE

    7.1.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu Rozporządzenia.

    7.2.  Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia Umowy.

    7.3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Zamawiającego do państw trzecich.