Net-billing: wszystko, co musisz wiedzieć o nowym modelu rozliczania prosumentów

Net-billing: wszystko, co musisz wiedzieć o nowym modelu rozliczania prosumentów

Mowa tutaj o net-billingu, czyli nowych zasadach rozliczeń prosumentów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2022 roku, a obowiązywać będą wszystkich prosumentów, którzy złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca bieżącego roku. Należy również dodać, iż system net-billingu jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, a nowi prosumenci będą korzystać z niego przez okres 15 lat.

Mowa tutaj o net-billingu, czyli nowych zasadach rozliczeń prosumentów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2022 roku, a obowiązywać będą wszystkich prosumentów, którzy złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca bieżącego roku. Należy również dodać, iż system net-billingu jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, a nowi prosumenci będą korzystać z niego przez okres 15 lat.

Co czeka nowych prosumentów?

Rozliczanie w systemie net-billingu wiąże się z rozliczaniem wartościowym nadwyżek energii. Prosumenci będą ponosili koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, przy jednoczesnym zwolnieniu od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT. 

Rozliczanie w systemie net-billingu wiąże się z rozliczaniem wartościowym nadwyżek energii

Każdy prosument korzystający z systemu net-billing będzie mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy. 

Czym jest net-billing i jakie niesie ze sobą korzyści?

W ramach nowego systemu rozliczania prosumenci staną się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Każdy z nich będzie miał teraz na celu wprowadzenie energii do sieci elektrycznej w momencie, gdy ceny są wysokie, oraz pobór energii z sieci wtedy, gdy ceny są niskie. Net-billing ma również dać prosumentowi gwarancję, iż nadwyżki energii elektrycznej wprowadzanej przez niego do sieci będą rozliczane w sposób rynkowy. Zakłada się, iż nowy model rozliczania przyczyni się do ograniczenia wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększenia elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej.

W ramach net-billingu prosument stanie się wktywnym uczestnikiem rynku energii


Net-billing dąży do tego, aby prosument stał się bardziej świadomym zasad panujących na rynku energii, dzięki czemu będzie właściwie zarządzać energią elektryczną w swoim gospodarstwie domowym oraz wykaże zainteresowanie jej magazynowaniem. Celem nowego systemu jest zatem zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej przez każdego prosumenta oraz zmotywowanie go do dopasowania rozmiaru domowej elektrowni fotowoltaicznej adekwatnie do zapotrzebowania.

Na jakiej zasadzie działa system net-billingu?

W ramach net-billingu mamy do czynienia z odrębnym rozliczaniem wartości energii elektrycznej, którą prosument wprowadza do sieci oraz tej, którą z sieci pobiera. Rozliczanie odbywa się w oparciu o wartość energii ustaloną na podstawie ceny giełdowej, czyli ceny z Rynku Dnia Następnego. 

Wprowadzając energię do sieci otrzymasz wynagrodzenie za każdą kWh energii, której wartość zostanie wyceniona na podstawie rynkowej ceny energii. Wartość energii stanowi depozyt prosumenta dopisywany na jego konto.

Rozliczanie w ramach net-billingu odbywa się w oparciu o wartość energii ustaloną na podstawie ceny giełdowej

Pobieranie energii z sieci oznacza natomiast jej zakup od sprzedawcy zgodnie z jego taryfą. Właściciel elektrowni fotowoltaicznej może pokryć koszt pobranej energii ze środków zgromadzonych na jego koncie prosumenta. Należy również dodać, iż opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane są dla wolumenu energii pobranego z sieci. 

Czym jest autokonsumpcja?

Autokonsumpcja oznacza wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez domową elektrownię fotowoltaiczną na bieżąco. W tym przypadku energia nie podlega żadnym podatkom, dodatkowym opłatom ani innym kosztom. 

Nowe zasady rozliczeń prosumentów od A do Z

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat nowych zasad rozliczeń prosumentów, zapoznaj się z informatorem, który możesz pobrać klikając tutaj.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?

Czy ten artykuł był przydatny?