Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023

Panele fotowoltaiczne to urządzenia, które pozwalają na przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Są one coraz popularniejsze w Polsce, ponieważ stają się tańsze i bardziej dostępne, a także dlatego, że są one ekologicznym sposobem produkcji energii. Dla rolników instalacja paneli fotowoltaicznych może być szczególnie atrakcyjna, ponieważ pozwala im na zmniejszenie kosztów związanych z produkcją energii i jednocześnie wspiera działania proekologiczne.

Panele fotowoltaiczne to urządzenia, które pozwalają na przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Są one coraz popularniejsze w Polsce, ponieważ stają się tańsze i bardziej dostępne, a także dlatego, że są one ekologicznym sposobem produkcji energii. Dla rolników instalacja paneli fotowoltaicznych może być szczególnie atrakcyjna, ponieważ pozwala im na zmniejszenie kosztów związanych z produkcją energii i jednocześnie wspiera działania proekologiczne.

 W Polsce istnieją różne programy dotacyjne, które mają na celu wspieranie rolników, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ instalacja takich paneli może być dość kosztowna, a dla wielu rolników może być trudno uzyskać finansowanie z innych źródeł. Programy te różnią się między sobą, ale wszystkie mają na celu umożliwienie rolnikom uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na instalację paneli fotowoltaicznych. 

Jednym z takich programów jest "Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem tego programu jest poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich, a także wzmocnienie potencjału produkcyjnego rolnictwa. W ramach tego programu rolnicy mogą uzyskać dotacje na instalację paneli fotowoltaicznych, a także na inne proekologiczne inwestycje, takie jak instalacja kolektorów słonecznych czy budowa systemów magazynowania energii. 

Kolejnym programem dotacyjnym dla rolników jest "Program priorytetowy „Efektywność energetyczna i OZE w gospodarstwach rolnych”. Ten program jest finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest skierowany do rolników, którzy chcą wdrażać rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach. W ramach tego programu rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych oraz na inne projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podsumowując, panele fotowoltaiczne mogą być cennym narzędziem dla rolników, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich gospodarstw i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Dzięki programom dotacyjnym, takim jak "Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020" czy "Program priorytetowy „Efektywność energetyczna i OZE w gospodarstwach rolnych”, rolnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe, dzięki któremu instalacja paneli fotowoltaicznych stanie się bardziej dostępna. Warto zapoznać się z dostępnymi programami i rozważyć możliwość skorzystania z takiego wsparcia, by poprawić efektywność energetyczną swojego gospodarstwa i przyczynić się do ochrony środowiska. Należy jednak pamiętać, że instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja, dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami udzielenia dotacji oraz zasięgnąć porady specjalisty w zakresie fotowoltaiki, by upewnić się, że inwestycja będzie opłacalna. 

Oprócz programów dotacyjnych, istnieją również inne możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rolników, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne. Możliwe jest skorzystanie z dotacji lub dofinansowań oferowanych przez rząd lub samorządy lokalne, a także uzyskanie pożyczki na instalację paneli fotowoltaicznych. Warto również sprawdzić, czy istnieją różnego rodzaju promocje i rabaty dostępne dla rolników, które mogą znacząco obniżyć koszt instalacji paneli. 

Podsumowując, panele fotowoltaiczne mogą być cennym narzędziem dla rolników, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich gospodarstw i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Dzięki dostępnym programom dotacyjnym i innym możliwościom uzyskania wsparcia finansowego, instalacja paneli fotowoltaicznych staje się coraz bardziej dostępna dla rolników. Warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami i rozważyć skorzystanie z takiego wsparcia, by poprawić efektywność energetyczną swojego gospodarstwa i przyczynić się do ochrony środowiska. 

Wraz z podwyżkami cen prądu wzrastają ceny produktów na sklepowych półkach. Czy dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników mogą pomóc?

W 2019 roku firma Martin & Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas przeprowadziła konkretne badania dotyczące energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach. Według przygotowanego przez nich raportu, kiedy prowadzi się działalność rolną, wydatki na energię elektryczną potrafią pochłonąć nawet 20% ogólnie ponoszonych kosztów. Zdarzało się, że w niektórych gospodarstwach odsetek ten wynosił aż 40%. Z tego względu każda podwyżka cen prądu uderza szczególnie mocno w sektor rolnictwa i dlatego programy dopłat do fotowoltaiki dla rolników są tak szczególnie istotne. Zwłaszcza, że w nadchodzących latach prawdopodobnie będzie można się spodziewać rekordowych podwyżek cen. Z jakiego powodu? Jest to w dużej mierze „zasługa” podwyżek cen tak zwanych nośników energii, z których najpopularniejszym w Polsce jest węgiel. Wzrosła także cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla – aż o około 130% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Urząd Regulacji Energetyki już teraz zapowiada dalszy wzrost cen, zarówno w taryfach domowych, takich jak G11 czy G12, jak i w taryfach dla podmiotów biznesowych (m.in. C). Dlatego już teraz warto zainteresować się dotacjami dla rolników. Fotowoltaika to doskonały pomysł na chociaż częściowe obniżenie tego rodzaju wydatków. Zwłaszcza, że czekają nas również zwyżki w tak zwanych opłatach dystrybucyjnych, w skład których wchodzi między innymi opłata mocowa. W generalnym ujęciu, wzrost rachunków za prąd może teraz wynosić od kilkudziesięciu złotych dla małych zapotrzebowań do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie w przypadku przedsiębiorstw o najwyższym zapotrzebowaniu na energię. Fotowoltaika dla rolników może pomóc zwłaszcza tym ostatnim, co przyczyni się do zahamowania gwałtownie drożejących produktów rolnych na sklepowych półkach. Inwestycja w fotowoltaikę dla rolnika to zatem dobre rozwiązanie nie tylko dla przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw, ale też dla przeciętnych konsumentów. 

Według cytowanego już wcześniej badania, aż 65% ankietowanych rozważa opcję zainwestowania w odnawialne źródła energii w razie podwyżek cen prądu. 62% ankietowanych uznało jednak, że aby w ogóle zastanawiać się nad takim rozwiązaniem, potrzebne byłoby dofinansowanie dla rolników. Fotowoltaika nie jest wszakże najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem. Zwłaszcza, że około 59% respondentów uważa, że owszem – odnawialne źródła energii i unikanie dalszego pogłębiania zanieczyszczenia jest istotne. Nie jest jednak ważne na tyle, by byli skłonni wyłożyć na ten cel dodatkowe fundusze. 

Do rolników, będących grupą docelową w wymiarze tego artykułu, przemawiają zatem głównie argumenty bazujące na potencjalnych oszczędnościach wynikających z zaimplementowania rozwiązań z zakresu OZE. Na tym – nomen omen – poletku jest zatem jeszcze wiele pracy do wykonania. Szeroko pojęty sektor rolnictwa i gospodarstwa odpowiadają bowiem aż za 10% ogólnej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Zwłaszcza że to właśnie rolnictwo będzie jedną z gałęzi gospodarki, która zostanie najbardziej dotknięta przez nadchodzące zmiany klimatu. Przewiduje się, że jeśli trendy klimatyczne się nie zmienią, już w 2030 roku możemy spodziewać się plonów kukurydzy o około 25% mniejszych niż obecnie.  Dotacje dla rolników na fotowoltaikę mogą zatem pomóc pokonać bariery finansowe oraz przekonać wielu inwestorów do zainteresowania się alternatywnymi, zielonymi źródłami energii.

Dopłaty do fotowoltaiki dla rolników – jaki program wybrać dla siebie?

Na chwilę obecną funkcjonuje kilka programów, z których rolnicy i właściciele gospodarstw mogą skorzystać, by zminimalizować koszty instalacji fotowoltaicznej na obszarach wiejskich. Są to między innymi: 

  • Agroenergia – jest to program o zasięgu ogólnopolskim, gdzie wysokość dotacji dla rolników na fotowoltaikę uzależniona jest od mocy instalacji. Może ona wynosić od 13 do 20% kwalifikowalnych kosztów czy od 15 000 do 25 000 złotych. Co wchodzi w zakres inwestycji? Zakup, budowa oraz odbiór instalacji fotowoltaicznej, której moc może wynosić od 10 do 50 kW;
  • Zielona energia w gospodarstwie rolnym – wchodzi w skład Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (program ten ma zresztą kontynuację na kolejne lata). Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników młodych może wynosić maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych przy czym nie można przekroczyć sumy 150 000 złotych. W pozostałych przypadkach kwota dotacji dla rolników na fotowoltaikę wynosi od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych. Co pokrywa zakres dopłat? Wiele elementów, w tym między innymi zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 50 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania energią, a także nawet pompą ciepła!
  • Odliczanie fotowoltaiki od podatku rolnego – to wspaniałe narzędzie o zasięgu ogólnopolskim, które pozwala na odpis kosztu instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego. Wysokość obniżki może stanowić maksymalnie 25% kosztów inwestycji. Co można odpisać? Wszystkie urządzenia wykorzystujące na cele produkcji rolnej energię z odnawialnych źródeł. Program ten działa bezterminowo;
  • Program Priorytetowy „OA – Ochrona Atmosfery” – jest on realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Działa na zasadzie pożyczki, która może jednak pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, a w nie z kolei wliczają się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Nabór do tego programu fotowoltaiki dla rolników rozpoczął się 20.02.2020 i będzie trwał aż do wyczerpania się środków;
  • EKO-KLIMAT Woda, powietrze, ziemia – ten program operuje na terenie województwa świętokrzyskiego i również działa na zasadzie pożyczki. Ponownie może ona pokryć nawet do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Pokrywają one szeroko pojętą budowę instalacji bazującej na odnawialnych źródłach energii;
  •  Energia dla Wsi – jest to dopiero nadchodzący projekt. Jego zakres inwestycji będzie pokrywał zakup i montaż instalacji opierających się na odnawialnych źródłach energii, jednakże terminy i wysokość dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników wciąż pozostają w fazie ustaleń. 

Uwaga, ważna informacja! Jednego z najkorzystniejszych rozwiązań jakim jest odpis od podatku rolnego w wysokości 25% wartości inwestycji nie można łączyć z żadną inną formą publicznego wsparcia. W zasadę tę wchodzą zarówno wszelkiego rodzaju pożyczki jak i dotacje dla rolników na fotowoltaikę

Podczas poszukiwania odpowiednich dla siebie programów dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników nie należy zapominać, że poza programami o zasięgu ogólnopolskim, warto także poświęcić chwilę na przejrzenie oferty lokalnych samorządów czy województwa. Regionalne projekty wspierające finansowo gospodarstwa rolne mogą znacząco pomóc w realizacji nawet większych inwestycji i realnie przyczynić się do spadku wydatków związanych z energią elektryczną oraz poprawy warunków środowiskowych w okolicy.

Szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojego domu i jego zużycia?